Varig lønnstilskudd

Bidra til flere i arbeid

Oppdatert ons. 1. februar

Kort om varig lønnstilskudd

Varig lønnstilskudd er en støtteordning hvor NAV dekker en del av lønnen til en arbeidstaker. Målet er å hjelpe flere med å få eller beholde en fast jobb og motvirke overgang til uføretrygd. Vi kan gi varig lønnstilskudd både til private og offentlige virksomheter.

Logg inn for å fylle ut avtalen: Avtale om lønnstilskudd

Er du ikke arbeidsgiver? Her er informasjon om varig lønnstilskudd for privatpersoner

Hvem kan få varig lønnstilskudd?

Arbeidssøkere som har varig nedsatt arbeidsevne, eller har fått innvilget gradert eller full uføretrygd, kan få varig lønnstilskudd. Det er NAV som vurderer om arbeidssøkerne har varig nedsatt arbeidsevne.

Når tilskuddsperioden er over, kan dere søke om refusjon. Refusjoner utbetales hver måned.

Hvor lenge varer tilskuddet?

Tilskuddet er i utgangspunktet varig, men det skal vurderes minst hvert halvår av NAV i samarbeid med virksomheten. Ved bedring i arbeidsevnen eller når andre tiltak vurderes som mer hensiktsmessige, skal tilskuddet reduseres eller falle bort.

Når tilskuddsperioden er over, kan dere søke om refusjon. Denne perioden kan vare maksimalt tre måneder av gangen, uavhengig av tiltakets varighet.

Hvor mye dekker tilskuddet?

Lønnstilskuddet dekker maksimalt 75 prosent av lønnen det første året og deretter maksimalt 67 prosent. Refusjonen kan ikke overstige fem ganger grunnbeløpet. Når tilskuddsperioden er over, kan dere søke om refusjon.

Lønnstilskuddet beregnes på grunnlag av stillingsprosent og består av følgende: utbetalt lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift av lønnen og feriepengene, og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon.

Slik inngår dere en avtale om varig lønnstilskudd

Avtalen om varig lønnstilskudd opprettes av deg som arbeidsgiver eller en NAV-veileder.

  • Har dere ledige stillinger? Ta kontakt med oss.
  • Har dere en kandidat til jobben? Opprett en avtale her.
  • Arbeidssøker, NAV og arbeidsgiver må godkjenne avtalen før tiltaket begynner. NAV godkjenner avtalen til slutt.

Hvis NAV oppretter avtalen, deles den automatisk med kandidaten og deg via en lenke. Du kan også logge deg på Min side – arbeidsgiver for å se avtalen. Hvis du oppretter avtalen, vil NAV-kontoret kandidaten tilhører få beskjed.

Styr tilgang via Altinn

Tilgangen til avtalen styres gjennom Altinn. Personer som skal representere arbeidsgiveren, må på forhånd ha blitt tildelt enkelttjenesten "Avtale om varig lønnstilskudd".


Tilskuddsbrev sendes ikke lenger i Altinn, innholdet i brevet er overført til avtaleløsningen.

Slik søker dere om ekstra tilskudd

Inkluderingstilskudd

NAV kan også gi inkluderingstilskudd. Tilskuddet skal kompensere for dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass.

Mentortilskudd

I tillegg kan dere få tilskudd til en mentor hvis det er behov for praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter.

Slik sender dere inn refusjonskrav

NAV innfører fra 1. februar 2023 digital innsendelse av refusjoner for lønnstilskudd.

Avtaleløsningen

Det må være opprettet en digital avtale på lønnstilskudd før du kan søke om refusjon. Det er viktig at avtalen er registrert på samme virksomhetsnummer som det utbetales lønn på til A-meldingen. Tilskuddsperioder går nå fra måned for måned i stedet for hver tredje måned. Informasjon i den digitale avtalen erstatter tilsagnsbrevet som tidligere ble sendt i Altinn.

Slik fungerer den nye refusjonsløsningen

Når en tilskuddsperiode er over, vil kontaktpersonen hos arbeidsgiver for refusjon motta en SMS når refusjonen kan behandles. For å sende inn refusjoner må dere logge dere inn på NAVs løsning for tiltaksrefusjon.

Refusjonen regnes ut på bakgrunn av innhold i avtalen og innrapporterte inntekter i A-meldingen. Når dere har behandlet og godkjent refusjonen, utbetales tilskuddet automatisk. Refusjonsbeløpet utbetales månedlig og til det kontonummeret oppgitt i Altinn for refusjoner fra NAV.

Om tilganger

Tilgangen styres via Altinn og du må ha enkeltrettigheten “inntektsmelding” for å kunne sende inn refusjoner. Les mer om tilganger på Altinn.

Frister

Siste frist for å sende inn en refusjon er senest to måneder etter at tilskuddsperioden er over. Dere vil få en påminnelse på SMS to uker før fristen går ut.

Krav om forsikringer

En nyansatt med behov for tilrettelegging blir regnet som arbeidstaker i arbeidsmiljøloven. 

Bedriften har også forsikringsplikt for personen som deltar på tiltaket etter yrkesskadeforsikringsloven, fordi den blir regnet som arbeidstaker etter loven. 

Du har også arbeidsgiveransvar etter skadeserstatningsloven § 2-1, fordi personen blir regnet som arbeidstaker. 

Kontakt NAV

Ta kontakt om du som arbeidsgiver har spørsmål om tilskuddene eller vil vite mer om hvordan NAV kan hjelpe med å få flere i arbeid. Slik kontakter du NAV: