Varig lønnstilskudd

Bidra til flere i arbeid

Oppdatert tor. 23. juni

Kort om varig lønnstilskudd

Varig lønnstilskudd er en støtteordning hvor NAV dekker en del av lønnen til en arbeidstaker. Målet er å hjelpe flere med å få eller beholde en fast jobb og motvirke overgang til uføretrygd. Vi kan gi varig lønnstilskudd både til private og offentlige virksomheter.

Logg inn for å fylle ut avtaleskjema: Skjema for lønnstilskudd

Er du ikke arbeidsgiver? Her er informasjon om varig lønnstilskudd for privatpersoner

Hvem kan få varig lønnstilskudd?

Arbeidssøkere som har varig nedsatt arbeidsevne, eller har fått innvilget gradert eller full uføretrygd, kan få varig lønnstilskudd. Det er NAV som vurderer om arbeidssøkerne har varig nedsatt arbeidsevne.

Hvor lenge varer tilskuddet?

Tilskuddet er i utgangspunktet varig, men det skal vurderes minst hvert halvår av NAV i samarbeid med virksomheten. Ved bedring i arbeidsevnen eller når andre tiltak vurderes som mer hensiktsmessige, skal tilskuddet reduseres eller falle bort.

Når tilskuddsperioden er over, kan dere søke om refusjon. Denne perioden kan vare maksimalt tre måneder av gangen, uavhengig av tiltakets varighet.

Hvor mye dekker tilskuddet?

Lønnstilskuddet dekker maksimalt 75 prosent av lønnen det første året og deretter maksimalt 67 prosent. Refusjonen kan ikke overstige fem ganger grunnbeløpet. Når tilskuddperioden er over, kan dere søke om refusjon.

Lønnstilskuddet beregnes på grunnlag av stillingsprosent og består av følgende: utbetalt lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift av lønnen og feriepengene, og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon.

Slik inngår dere en avtale om varig lønnstilskudd

Avtalen om varig lønnstilskudd opprettes av deg som arbeidsgiver eller en NAV-veileder.

  • Har dere ledige stillinger? Ta kontakt med oss.
  • Har dere en kandidat til jobben? Opprett en avtale her.
  • Arbeidssøker, NAV og arbeidsgiver må godkjenne avtalen før tiltaket begynner. NAV godkjenner avtalen til slutt.

Hvis NAV oppretter avtalen, deles den automatisk med kandidaten og deg via en lenke. Du kan også logge deg på Min side – arbeidsgiver for å se avtalen. Hvis du oppretter avtalen, vil NAV-kontoret kandidaten tilhører få beskjed.

Styr tilgang via Altinn

Tilgangen til avtalen styres gjennom Altinn. Personer som skal representere arbeidsgiveren, må på forhånd ha blitt tildelt enkelttjenesten "Avtale om varig lønnstilskudd".

Slik søker dere om ekstra tilskudd

Inkluderingstilskudd

NAV kan også gi inkluderingstilskudd. Tilskuddet skal kompensere for dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass.

Mentortilskudd

I tillegg kan dere få tilskudd til en mentor hvis det er behov for praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter.

Tilskuddsbrev

Når avtalen om varig lønnstilskudd er godkjent, sender vi et tilskuddsbrev til bedriftens innboks i Altinn. I brevet står det hvor mye penger dere får. For å se tilskuddsbrevet må dere ha enkeltrettigheten “Tilskuddsbrev NAV-tiltak" i Altinn.

Slik sender dere inn refusjonskrav

For å få utbetalt pengene må dere sende inn refusjonskrav til NAV etter at tilskuddsperioden er over. Refusjonskravet sendes inn på papir. I tillegg til å fylle ut refusjonsskjemaet legger dere ved dokumentasjon på de faktiske utgiftene. Refusjonskravet må sendes inn senest to måneder etter at tilskuddsperioden er over.

Refusjonsskjema for varig lønnstilskudd

Krav om forsikringer

En nyansatt med behov for tilrettelegging blir regnet som arbeidstaker i arbeidsmiljøloven. 

Bedriften har også forsikringsplikt for personen som deltar på tiltaket etter yrkesskadeforsikringsloven, fordi den blir regnet som arbeidstaker etter loven. 

Du har også arbeidsgiveransvar etter skadeserstatningsloven § 2-1, fordi personen blir regnet som arbeidstaker. 

Kontakt NAV

Ta kontakt om du som arbeidsgiver har spørsmål om tilskuddene eller vil vite mer om hvordan NAV kan hjelpe med å få flere i arbeid. Slik kontakter du NAV: