Lønnstilskudd

Bidra til flere i arbeid

Oppdatert tor. 23. juni

Kort om lønnstilskudd

Lønnstilskudd er en støtteordning hvor NAV dekker en del av lønnen til en arbeidstaker i en periode. Målet er å hjelpe flere med å få eller beholde en fast jobb. Vi kan gi lønnstilskudd både til private og offentlige virksomheter.

Logg inn for å fylle ut avtaleskjema: Skjema for lønnstilskudd

Er du ikke arbeidsgiver? Her er informasjon om lønnstilskudd for privatpersoner

Hvem kan få lønnstilskudd?

Lønnstilskudd er for personer som har behov for hjelp med å få eller beholde en fast jobb. Det er NAV som vurderer om de har behov for arbeidsrettet bistand.

Hvor lenge varer tilskuddet?

Perioden for lønnstilskudd kan vare i inntil ett år. For personer med nedsatt arbeidsevne kan perioden vare i inntil to år.

Hvor mye dekker lønnstilskuddet?

Lønnstilskuddet dekker 40 prosent av lønnen i inntil seks måneder, og deretter 30 prosent. For personer med nedsatt arbeidsevne dekkes 60 prosent av lønnen i inntil ett år, og deretter 50 prosent.

Når tilskuddsperioden er over, kan dere søke om refusjon. Denne perioden kan vare maksimalt tre måneder av gangen, uavhengig av tiltakets varighet.

Lønnstilskuddet beregnes på grunnlag av stillingsprosent og består av følgende: utbetalt lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift av lønnen og feriepengene, og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon.

Slik inngår dere en avtale om lønnstilskudd

Avtalen kan bare opprettes av deg som arbeidsgiver eller en NAV-veileder. Kandidaten må være tilknyttet et NAV-kontor.

  • Har dere ledige stillinger? Ta kontakt med oss.
  • Har dere en kandidat til jobben? Opprett en avtale her.
  • Arbeidssøker, NAV og arbeidsgiver må godkjenne avtalen før tiltaket begynner. NAV godkjenner avtalen til slutt.

Hvis NAV oppretter avtalen, deles den automatisk med kandidaten og arbeidsgiveren via en lenke. Du kan også logge deg på Min side – arbeidsgiver for å se avtalen. Hvis du som arbeidsgiver oppretter avtalen, vil NAV-kontoret kandidaten tilhører få beskjed.

Styr tilgang via Altinn

Tilgangen til avtalen styres gjennom Altinn. Personer som skal representere arbeidsgiveren må på forhånd ha blitt tildelt enkeltrettigheten "Avtale om midlertidig lønnstilskudd". Les mer om roller og rettigheter på Altinn.no.

Tilskuddsbrev

Når søknaden om lønnstilskudd er innvilget, sender vi et tilskuddsbrev til bedriftens innboks i Altinn. I brevet står det hvor mye penger dere får. For å se tilskuddsbrevet må dere ha enkeltrettigheten “Tilskuddsbrev NAV-tiltak" i Altinn.

Slik søker dere om ekstra tilskudd

Inkluderingstilskudd

Du som arbeidsgiver kan søke om inkluderingstilskudd. Tilskuddet skal kompensere for dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass.

Mentortilskudd

Du som arbeidsgiver kan søke om tilskudd til en mentor hvis det er behov for praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter.

Slik sender dere inn refusjonskrav

For å få utbetalt pengene må dere sende inn refusjonskrav til NAV etter at tilskuddsperioden er over. Refusjonskravet sendes inn på papir. I tillegg til å fylle ut refusjonsskjemaet legger dere ved dokumentasjon på de faktiske utgiftene. Refusjonskravet må sendes inn senest to måneder etter at tilskuddsperioden er over.

Refusjonsskjema for lønnstilskudd

Krav om forsikringer

En nyansatt med behov for tilrettelegging blir regnet som arbeidstaker i arbeidsmiljøloven.

Bedriften har også forsikringsplikt for personen som deltar på tiltaket etter yrkesskadeforsikringsloven, fordi den blir regnet som arbeidstaker etter loven.

Du har også arbeidsgiveransvar etter skadeserstatningsloven § 2-1, fordi personen blir regnet som arbeidstaker.

Krav om oppfølging

Både NAV og du som arbeidsgiver skal følge opp arbeidstakeren i tilskuddsperioden. Din oppgave er å følge opp i det daglige arbeidet og se at arbeidet er i tråd med den avtalen som er inngått.

Kontakt NAV

Ta kontakt om du som arbeidsgiver har spørsmål om tilskuddene eller vil vite mer om hvordan NAV kan hjelpe med å få flere i arbeid. Slik kontakter du NAV: