Arbeidstrening

Tilby arbeidstrening med hjelp fra NAV

Oppdatert man. 17. oktober

Kort om arbeidstrening

Arbeidstrening gir flere muligheten til å få relevant erfaring og etter hvert en fast jobb. Ved å prøve seg i arbeid i en periode, vil deltakeren kunne bli bedre rustet til å nå målene sine.

Logg inn for å fylle ut avtaleskjema: Skjema for arbeidstrening

Er du ikke arbeidsgiver? Her er informasjon om arbeidstrening for privatpersoner

Hvem er arbeidstrening aktuelt for?

Arbeidstrening kan være aktuelt for personer som har behov for ekstra hjelp for å komme i jobb. Eksempler kan være personer som har lite arbeidserfaring, eller som har falt ut av arbeidslivet på grunn av sykdom. Arbeidstreningen skal tilpasses deltakerens behov.

Hvorfor tilby arbeidstrening?

Arbeidstrening i din bedrift kan bidra til at flere får praktisk og relevant arbeidserfaring, som vil gjøre det lettere å skaffe en ordinær jobb.

Mange bedrifter opplever at det er verdifullt å hjelpe noen inn i arbeidslivet. Det kan være positivt for arbeidsmiljøet. Det kan også være med på å bygge omdømmet til bedriften. Noen deltakere ender til og med opp med å få fast jobb.

Hva innebærer arbeidstrening?

Før arbeidstreningen starter skal kandidaten, arbeidsgiveren og NAV være enige om målet med arbeidstreningen.

Både NAV og du som arbeidsgiver skal følge opp den som deltar på arbeidstrening. Din oppgave er å følge opp i det daglige arbeidet og se at arbeidet er i tråd med avtalen som er inngått.

Arbeidstrening skal aldri dekke grunnbemanningen. Deltakeren skal alltid være i tillegg til det vanlige personalet og jobbe sammen med en annen person i bedriften.

Arbeidstrening gir ikke pengestøtte til arbeidsgiveren. Men når arbeidstreningen innebærer tilleggsutgifter, er det mulig å søke om andre ordninger som inkluderingstilskudd og mentortilskudd.

Hvor lenge varer arbeidstreningsperioden?

Varigheten av perioden skal bli tilpasset deltakerens behov. Arbeidstrening kan vare i inntil ett år. For personer med nedsatt arbeidsevne kan varigheten forlenges med ytterligere seks måneder.

Hvordan forberede virksomheten?

Hvis bedriften ønsker å tilby arbeidstrening, må du som arbeidsgiver drøfte dette med representanter for de ansatte. Før dere tar imot en kandidat, er det lurt å involvere nærmeste leder og medarbeidere for å være best mulig forberedt.

Disse spørsmålene kan det være lurt å avklare:

  • Hva skal til for at dette skal bli en god erfaring både for deltakeren og bedriften?
  • Vil dette påvirke arbeidssituasjonen til flere?
  • Hvem skal ta seg av opplæringen og gi deltakeren meningsfylte oppgaver?
  • Hvem skal ta seg av praktiske forhold?
  • Hvem har hovedansvaret for å følge opp deltakeren i det daglige og gi tilbakemeldinger?

Slik inngår dere en avtale om arbeidstrening

Avtale om arbeidstrening kan opprettes av arbeidsgiveren eller en NAV-veileder. Kandidaten, NAV og arbeidsgiveren må godkjenne avtalen før tiltaket begynner. NAV godkjenner avtalen til slutt.

Hvis NAV oppretter avtalen, deles den automatisk med kandidaten og arbeidsgiveren via en lenke. Du som arbeidsgiver kan også logge deg på Min side – arbeidsgiver for å se avtalen. Hvis du som arbeidsgiver oppretter avtalen, vil NAV få beskjed. 

Avtaleskjema for arbeidstrening

Styr tilgang via Altinn

Tilgangen til avtalen styres gjennom Altinn. De som skal representere arbeidsgiveren, må på forhånd ha blitt tildelt enkeltrettigheten "Avtale om arbeidstrening". Les mer om roller og rettigheter på Altinn.no.

Krav om forsikringer

En som deltar på arbeidstrening, blir i de fleste situasjoner regnet som en ordinær arbeidstaker i arbeidsmiljøloven.

Bedriften har også forsikringsplikt for deltakeren etter yrkesskadeforsikringsloven fordi deltakeren blir regnet som arbeidstaker etter loven.

Du har også arbeidsgiveransvar etter skadeserstatningsloven § 2-1 fordi deltakeren blir regnet som arbeidstaker.

Kontakt NAV

Ta kontakt om du som arbeidsgiver har spørsmål om tiltakene eller vil vite mer om hvordan NAV kan hjelpe med å få flere i arbeid. Slik kontakter du NAV: