Sist oppdatert 25.11.2021

Hvordan permittere ansatte?

1. Meld fra til NAV

Skal du permittere ansatte melder du fra til NAV så tidlig som mulig.

Meld fra

2. Send permitteringsvarsel

Du må varsle de ansatte som permitteres 14 dager på forhånd. Dette er hovedregelen. Når det skjer noe uforutsett, kan varselfristen være kun 2 dager.

Varselet må inneholde disse opplysningene:

 • Fortell hvorfor du permitterer ansatte.
 • Datoen når du har varslet om permitteringen.
 • Datoen når permitteringen starter og hvor lenge den vil vare.
 • Navnet på den som blir permittert.
 • Om den ansatte permitteres helt eller delvis.
 • Arbeidsgivers underskrift

For at vi skal kunne behandle søknaden om dagpenger må du i tillegg opplyse dette i varselet:

 • Du må opplyse om partene på arbeidsplassen er enige om permitteringen.
 • Du må oppgi stillingsprosenten til den som permitteres.
 • Du må oppgi når den permitterte ble ansatt i bedriften.

Arbeidsgiverorganisasjonene utarbeider ofte egne maler for permitteringsvarsel. Du finner også en mal for permitteringsvarsel hos Altinn.

3. Du bør oppfordre de ansatte om å gjøre dette

Les informasjon til permitterte.

4. Husk å rapportere permittering i a-meldingen

Hvordan rapporterer du?

På Skatteetatens nettside finner du veiledning til hvordan du rapporterer arbeidsforhold, og hvordan du rapporterer permitteringer. Når du rapporterer permittering er det viktig at du registrerer det på samme arbeidsforhold du har rapportert inn opplysninger om tidligere. Bruk den kanalen du vanligvis rapporterer inn a-meldingen.

Oversikt over dine arbeidsforhold

Her finner du en oversikt over alle ansatte og arbeidsforhold rapportert inn via a-meldingen.

 • Har du spørsmål om hvordan du skal oppgi permittering i a-meldingen, kan du ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000, tastevalg 2-3-1.
 • Har du spørsmål om innsynstjenesten fra Aa-registeret, kan du ta kontakt med NAV registerforvaltning på telefon 400 05 770, eller e-post nav.registerforvaltning@nav.no
 • Dersom du bruker et lønnssystem, kan det være du må kontakte lønnssystemleverandøren din for hjelp med utfyllingen i a-meldingen.

Informasjonsfilm om permittering

Lønnsplikt ved permittering

Du betaler lønn som vanlig fra du varsler om permittering til permitteringen starter. Dette kalles varslingsperioden (normalt 14 dager).

Når permitteringen starter, skal du betale lønn til den permitterte i ti dager fra første dag av permitteringen. Dette kalles arbeidsgiverperiode 1.

Dette forskyver arbeidsgiverperiode 1:

 • Arbeid
 • Sykefravær
 • Ferie og annet tjenestefri underveis
 • Lørdag, søndag og helligdager, hvis den permitterte ellers ikke skulle ha jobbet. (Helge- og helligdager er lønnspliktdager hvis den ansatte normalt hadde jobbet på disse dagene)

Ved deltidspermittering må arbeidstimene den ansatte er permittert legges sammen til totalt 10 arbeidsdager. Ved permittering fra halve stillingen kan arbeidsgiverperioden derfor vare i 20 arbeidsdager.

Les mer om beregning av arbeidsgiverperiode 1

Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, er det ingen lønnspliktperiode for deg som arbeidsgiver. Det gjelder heller ingen slik lønnsplikt for ansatte i fiskeforedlingsbedrifter.

I permitteringsperioden

Nye regler for permitteringsperioden fra 1. juli 2021

Dette gjelder for permitteringer som startet 1. juli 2021 eller senere:

For nye permitteringer som startet 1. juli 2021 eller senere kan du permittere inntil 26 uker innenfor en periode på 18 måneder uten at lønnsplikten gjeninntrer.

For nye permitteringstilfeller fra 1. juli 2021 skal du ikke telle med eventuelle permitteringsperioder før 1. juli 2021 i 18-månedersperioden.

Dette gjelder for permitteringer som startet før 1. juli 2021:

For permitteringer som startet før 1. juli, er det frem til 31. desember 2021 ingen begrensning for hvor lenge du kan permittere uten at lønnsplikten gjeninntrer.

1. januar 2022 vil lønnsplikten gjeninntre for løpende permitteringer som startet før 1. juli der du til sammen har permittert i 49 uker eller mer de siste 18 månedene. Har du permittert i mindre enn 49 uker den 1. januar 2022, vil lønnsplikten gjeninntre når du på et senere tidspunkt har permittert i til sammen 49 uker innenfor en periode på 18 måneder.

Ansatte som blir tatt tilbake i arbeid, vil kunne permitteres på nytt etter 1. juli. Da vil også de omfattes av regelen om maksimalt 26 uker permittering innenfor en 18-månedersperiode, med telling bare tilbake til juli 2021.

Les mer om de nye reglene på regjeringen.no

LO og NHOs avtale om permitteringsregler fra 8. mai til 30. september 2021

LO og NHO avtalte nye permitteringsregler som gjaldt i perioden fra 8. mai 2021 til og med 30. september 2021. Din virksomhet kan være omfattet av avtalen hvis dere har lokal enighetsprotokoll om at hovedavtalens regler om ansiennitet er fulgt ved inntak av permitterte arbeidstakere i arbeid.

NAV har ikke oversikt over hvilke virksomheter som er omfattet av avtalen, derfor må du som arbeidsgiver selv ha oversikt over gjeldende avtale på din arbeidsplass.

Merk at dagpengene enten blir redusert eller bortfaller helt når den permitterte arbeider.

Hvis du skal permittere ansatte på nytt, må du sende nytt permitteringsvarsel og betale lønn for de første dagene av permitteringen. Den ansatte må sende en ny søknad om dagpenger.

Du kan lese mer om de nye permitteringsreglene på NHO sine sider.

Er den ansatte permittert fra en fiskeforedlings- eller fiskeoljebedrift gjelder egne regler.

Sykefravær under permitteringen

Permitteringen avbrytes ikke av sykefravær. Men ved sykefravær i hele stillingen skal fraværsperioden holdes utenfor når en teller antall permitteringsuker arbeidsgiver har vært fritatt fra lønnsplikt.

Forlenge permitteringen

En permittering som løper, kan forlenges. Men du kan bare forlenge innenfor maksimal permitteringsperiode på 49 uker innenfor de siste 18 måneder. Ifølge Hovedavtalen LO NHO gjelder da vanlige permitteringsregler der du gir nytt permitteringsvarsel etter gjeldende varselfrist på minimum 14 dager (2 dager ved uforutsett hendelse). Hvis bedriften er bundet av andre avtaler kan det gjelde andre vilkår.

I perioden frem til 1. januar 2022 gjelder ikke maksimalgrensen for lønnsfritak på 49 uker. I perioden frem til 1. januar 2022 kan du derfor forlenge permitteringen uten en slik begrensning.

En permittering som er avsluttet kan ikke forlenges, da må du starte en ny permittering.

Avbryte permitteringen

Permitteringen kan avbrytes når som helst, uavhengig av varigheten som ble oppgitt i varslet. Den som er permittert må selv melde fra til NAV om at permitteringen er avbrutt.

Eksempler på hendelser som avslutter permitteringen:

 • Arbeid i ordinær arbeidstid i mer enn 6 eller 10 uker sammenhengende. (om det er 6 eller 10 uker som gjelder for din virksomhet er avhengig av hvilken avtale som gjelder på arbeidsplassen. Se informasjon lenger opp på siden; Arbeid under permittering)
 • Til-datoen i permitteringsvarselet er passert.
 • Avtale/melding om å avslutte permitteringen tidligere enn det som er oppgitt i permitteringsvarslet.
 • Maksimalt antall uker med lønnsfritak er utløpt. (I perioden frem til 1. januar 2022 kan du forlenge permitteringen ut over denne begrensningen.)
 • Oppsigelse er gitt til den permitterte

Oppsigelse under permittering

Ved oppsigelse avsluttes permitteringen umiddelbart. Du må betale lønn fra dagen oppsigelsen gis og ut oppsigelsestiden.

Hvis en permittert ansatt selv sier opp jobben sin, skal du vanligvis ikke utbetale lønn. Dette avhenger av for eksempel hva som står i tariffavtalen eller andre avtaler mellom arbeidsgiver og ansatt, og må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Oppsigelsestiden er kortere enn vanlig når en permittert ansatt sier opp selv.

Les om regler for oppsigelsestid i arbeidsmiljøloven § 15-3

Informasjon til ansatte

Denne informasjonssiden er rettet mot arbeidsgivere og inneholder kun et begrenset utvalg av informasjonen som angår den ansatte. Hvis du ønsker å gi utfyllende informasjon til dine ansatte må du sette deg inn i:

Vanlige spørsmål

Hva er permittering?

Permittering kan brukes når virksomheten reduseres i en periode eller stanses. Ansatte som permitteres skal ikke arbeide for deg mens de er permittert. Du skal ikke utbetale lønn til ansatte mens de er permittert og mottar dagpenger.

Vi skiller mellom helt og delvis permitterte. Dersom ansatte er delvis permittert, arbeider de ansatte kortere dager eller færre dager. Du skal kun betale lønn for den tiden de jobber. Når ansatte er helt permittert, skal du ikke utbetale lønn.

Når ansatte permitteres, fordeles kostnadene mellom bedriften og staten. Bedriften betaler den ansatte lønn de 10 første dagene. Deretter kan den ansatte ha rett til dagpenger. Dagpengene sikrer inntekt, men er ikke like mye som vanlig lønn.

Hvor finner jeg skjemaer om permittering?

Her finner du NAVs skjemaer om permitteringer, oppsigelser og konkurs

Kan jeg endre permitteringsgraden?

Ja. Hvis du utvider permitteringsgraden må du vurdere om du etter gjeldende avtaler må gi et nytt permitteringsvarsel der du oppgir ny permitteringsgrad. Du trenger ikke betale ny lønnsplikt hvis du utvider permitteringsgraden.

Kan jeg forlenge permitteringen?

Ja, det kan du. Men du kan bare forlenge innenfor maksimal permitteringsperiode på 49 uker innenfor de siste 18 måneder. Ifølge Hovedavtalen LO NHO gjelder da vanlige permitteringsregler der du gir nytt permitteringsvarsel etter gjeldende varselfrist på minimum 14 dager (2 dager ved uforutsett hendelse). Hvis bedriften er bundet av andre avtaler kan det gjelde andre vilkår.

Kan jeg permittere ansatte som er sykmeldt?

Ja, du kan permittere ansatte selv om de er sykmeldte. Ditt ansvar for lønnsutbetalingene opphører den dagen permitteringen begynner. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden for sykepenger (de første 16 dagene). NAV overtar ansvaret fra permitteringstidspunktet og sørger for utbetalingen dersom den ansatte har rett til sykepenger.

Når NAV skal overta ansvaret for sykepenger, må du

 • sende en korrigert inntektsmelding til NAV
 • be den ansatte ettersende sykepengesøknaden til NAV fra Ditt sykefravær på nav.no

Hvis den ansatte allerede er 100% permittert og blir sykmeldt etter permitteringsdatoen, trenger du ikke sende inntektsopplysninger til NAV.

Kan jeg permittere en ansatt som får omsorgspenger?

Ja, det kan du gjøre. Du sender ut varsel om permittering på vanlig måte og du betaler lønn i arbeidsgiverperioden.

Kan også tilkallingsvikarer permitteres?

Tilkallingsvikarer/ringehjelper som ikke har krav på arbeid frem i tid i arbeidskontrakt/avtale, kan ikke permitteres og har ikke krav på lønnskompensasjon. Du skal kun varsle tilkallingsvikarer som har oppdrag om permittering. Dersom tilkallingsvikaren ikke har oppdrag kan du bli bedt om å bekrefte mangel på oppdrag, slik at tilkallingsvikaren kan legge denne bekreftelsen ved søknad om dagpenger.

Har tilkallingsvikaren avtale om å jobbe i en periode og rammes av permitteringen, skal du varsle vikaren på vanlig måte. Permitteringen gjelder kun så lenge den avtalte vikarjobben varer. Det vil si siste dagen for det avtalte oppdraget.

Kan den ansatte ta ferie under permittering?

Ferie avvikles som normalt og teller ikke som permitteringstid.

Ferieloven gjelder når den ansatte er permittert. Innenfor ferielovens bestemmelser kan du pålegge den ansatte å avvikle ferie i permitteringstiden.

Kan vi permittere ansatte som ikke kommer seg inn i landet som følge av reiserestriksjonene?

NAV har ikke myndighet til å avgjøre hva som er saklig grunn til å permittere. NHO skriver på sine sider at en ansatts manglende mulighet til å møte til arbeid fordi han ikke kommer inn i Norge, i seg selv ikke er grunn til å permittere vedkommende.

Les mer om innreisereglene på regjeringen.no

Her finner du informasjon om refusjon ved innreiseforbud under pandemien

Hva skjer om jeg utbetaler lønn til en ansatt som er varslet om 100 prosent permittering?

Betaler du lønn til en ansatt som har fått varsel om 100 prosent permittering, er den ansatte i praksis kun delvis permittert fordi den ansatte lønnes for arbeid.

Om du utbetaler forskjellen mellom dagpengene og full lønn, vil dagpengene til den permitterte bli redusert. Hvis du for eksempel utbetaler 30 prosent av den ordinære lønnen til en ansatt, vil den ansatte være 70 prosent permittert.

Hvordan kan jeg være sikker på at permitteringen er gyldig, og at de ansatte får pengene sine?

Du kan permittere dersom virksomheten din reduseres eller stanses i en periode . Dette går fram av Hovedavtalen LO NHO.

Vi tar stilling til om permitteringen gir rett til dagpenger når vi behandler søknaden. Det vil si at vi vurderer om permitteringen skyldes at bedriften har redusert eller stanset virksomheten på grunn av forhold du ikke har hatt mulighet til å påvirke.

Vil dagpengemottakere få feriepenger for 2020?

På grunn av koronasituasjonen har Stortinget vedtatt at de som mottok dagpenger i 2020 kan få utbetalt feriepenger av dagpenger innen utgangen av juni 2021. Les mer på informasjonssidene til privatpersoner.

Kan jeg trekke eller utsette permitteringen før den er iverksatt?

Ja, du kan trekke varselet om permittering når som helst før permitteringen starter. Du trenger bare gi beskjed til dine ansatte.

Hvis du skal utsette permitteringen sier NHO i sine kommentarer til Hovedavtalen LO NHO § 7-3 at du må utsette til en ny gitt dato og varsle den ansatte så raskt som mulig. Hvis denne datoen er lenger enn fire uker frem i tid bør du gi et nytt permitteringsvarsel. Hvis bedriften er bundet av andre avtaler kan det gjelde andre vilkår.

Fant du ikke det du lette etter?

Chat med NAV om permittering