Veiviser for permittering
Sist oppdatert 3.6.2022

Hvordan permittere ansatte?


1. Meld fra til NAV

Skal du permittere ansatte, melder du fra til NAV så tidlig som mulig.

Meld fra

2. Send permitteringsvarsel

Du må varsle de ansatte som permitteres 14 dager på forhånd. Dette er hovedregelen. Når det skjer noe uforutsett, kan varselfristen være kun 2 dager.

Varselet må inneholde disse opplysningene:

 • Fortell hvorfor du permitterer ansatte.
 • Datoen når du har varslet om permitteringen.
 • Datoen når permitteringen starter og hvor lenge den vil vare.
 • Navnet på den som blir permittert.
 • Om den ansatte permitteres helt eller delvis.
 • Arbeidsgivers underskrift

NAV har ingen egen mal for permitteringsvarsel. Arbeidsgiverorganisasjonene utarbeider ofte egne maler for permitteringsvarsel. Du finner også en mal for permitteringsvarsel hos Altinn.

Skal den ansatte søke om dagpenger vil det også bli etterspurt annen dokumentasjon enn permitteringsvarselet.

3. Du bør oppfordre de ansatte til å lese informasjon til permitterte

Merk! Hvis du skal permittere ansatte på nytt, må den ansatte sende en ny søknad om dagpenger. Les informasjon til permitterte hvis du ønsker full oversikt over hva som gjelder for den ansatte.

4. Husk å rapportere permittering i a-meldingen

Hvordan rapporterer du?

På Skatteetatens nettside finner du veiledning til hvordan du rapporterer arbeidsforhold, og hvordan du rapporterer permitteringer. Når du rapporterer permittering er det viktig at du registrerer det på samme arbeidsforhold du har rapportert inn opplysninger om tidligere. Bruk den kanalen du vanligvis rapporterer inn a-meldingen.

Oversikt over dine arbeidsforhold

Her finner du en oversikt over alle ansatte og arbeidsforhold rapportert inn via a-meldingen.

 • Har du spørsmål om hvordan du skal oppgi permittering i a-meldingen, kan du ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000, tastevalg 2-3-1.
 • Har du spørsmål om innsynstjenesten fra Aa-registeret, kan du ta kontakt med NAV registerforvaltning på telefon 400 05 770, eller e-post nav.registerforvaltning@nav.no
 • Dersom du bruker et lønnssystem, kan det være du må kontakte lønnssystemleverandøren din for hjelp med utfyllingen i a-meldingen.

Informasjonsfilm om permittering

Lønnsplikt i starten av permitteringen

Før permitteringen starter, betaler du lønn som vanlig fra du varsler om permittering til permitteringen starter. Dette kalles varslingsperioden (normalt 14 dager).

Når permitteringen starter, har du lønnsplikt. Da skal du betale lønn til den permitterte i 15 dager fra første dag av permitteringen. Denne lønnsplikten kalles arbeidsgiverperiode 1.

Dette forskyver arbeidsgiverperiode 1:

 • Arbeid
 • Sykefravær
 • Ferie og annet tjenestefri underveis
 • Lørdag, søndag og helligdager, hvis den permitterte ellers ikke skulle ha jobbet. (Helge- og helligdager er lønnspliktdager hvis den ansatte normalt hadde jobbet på disse dagene)

Ved deltidspermittering må arbeidstimene den ansatte er permittert legges sammen til totalt 15 arbeidsdager. Ved permittering fra halve stillingen kan arbeidsgiverperioden derfor vare i 30 arbeidsdager.

Les mer om beregning av arbeidsgiverperiode 1

Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, er det ingen lønnspliktperiode for deg som arbeidsgiver. Det gjelder heller ingen slik lønnsplikt for ansatte i fiskeforedlingsbedrifter.

I permitteringsperioden

Hvor lenge kan jeg permittere?

For permitteringer som starter 1. juli 2021 eller senere kan du permittere i inntil 26 uker i løpet av en 18-månedsperiode.

Permitteringer før 1. juli 2021 vil ikke telle med i inneværende 18-månedsperiode.

NB! Startet permitteringen før 1. juli 2021 kan permitteringen løpe i inntil 49 uker før lønnsplikten gjeninntrer.

Hvis du starter en ny permittering, gjelder lønnsplikt som vanlig i 15 dager fra første dag av permitteringen.

Du kan benytte deg av vår permitteringskalkulator for å beregne hvor lenge kan du ha ansatte permittert.

Arbeid under permittering

Den permitterte kan arbeide ved behov i inntil 6 uker uten at permitteringen avbrytes. Hvis den ansatte er tilbake i full stilling i mer enn 6 uker sammenhengende, vil permitteringen regnes som avbrutt. Merk at dagpengene enten blir redusert eller bortfaller helt når den permitterte arbeider.

Avbryte permitteringen

Permitteringen kan avbrytes når som helst, uavhengig av varigheten som ble oppgitt i varslet. Den som er permittert må selv melde fra til NAV om at permitteringen er avbrutt.

Eksempler på hendelser som avslutter permitteringen:

 • Arbeid i ordinær arbeidstid i mer enn 6 uker sammenhengende.
 • Til-datoen i permitteringsvarselet er passert.
 • Avtale/melding om å avslutte permitteringen tidligere enn det som er oppgitt i permitteringsvarslet.
 • Maksimalt antall uker med lønnsfritak er utløpt.
 • Oppsigelse er gitt til den permitterte

Er den ansatte permittert fra en fiskeforedlings- eller fiskeoljebedrift gjelder egne regler.

Ny permittering etter avbrutt permittering

Hvis du skal permittere ansatte på nytt, må du sende nytt permitteringsvarsel og betale lønn for de første dagene av permitteringen. Den ansatte må sende en ny søknad om dagpenger.

Sykefravær under permitteringen

Permitteringen avbrytes ikke av sykefravær. Men ved sykefravær i hele stillingen skal fraværsperioden holdes utenfor når en teller antall permitteringsuker arbeidsgiver har vært fritatt fra lønnsplikt.

Forlenge permitteringen

En permittering som løper, kan forlenges. Men du kan bare forlenge innenfor maksimal permitteringsperiode på 26 eller 49 uker innenfor de siste 18 måneder. Ifølge Hovedavtalen LO NHO gjelder da vanlige permitteringsregler der du gir nytt permitteringsvarsel etter gjeldende varselfrist på minimum 14 dager (2 dager ved uforutsett hendelse). Hvis bedriften er bundet av andre avtaler kan det gjelde andre vilkår.

En permittering som er avsluttet kan ikke forlenges, da må du starte en ny permittering.

Oppsigelse under permittering

Ved oppsigelse avsluttes permitteringen umiddelbart. Du må betale lønn fra dagen oppsigelsen gis og ut oppsigelsestiden.

Hvis en permittert ansatt selv sier opp jobben sin, skal du vanligvis ikke utbetale lønn. Dette avhenger av for eksempel hva som står i tariffavtalen eller andre avtaler mellom arbeidsgiver og ansatt, og må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Oppsigelsestiden er kortere enn vanlig når en permittert ansatt sier opp selv.

Les om regler for oppsigelsestid i arbeidsmiljøloven § 15-3

Hvor lenge kan jeg ha ansatte permittert?

Du kan bruke vår permitteringskalkulator for å beregne når lønnsplikten gjeninntrer.

Informasjon til ansatte

Denne informasjonssiden er rettet mot arbeidsgivere og inneholder kun et begrenset utvalg av informasjonen som angår den ansatte. Hvis du ønsker å gi utfyllende informasjon til dine ansatte må du sette deg inn i:

Vanlige spørsmål

Hva er permittering?

Permittering kan brukes når virksomheten reduseres i en periode eller stanses. Ansatte som permitteres skal ikke arbeide for deg mens de er permittert. Du skal ikke utbetale lønn til ansatte mens de er permittert og mottar dagpenger.

Vi skiller mellom helt og delvis permitterte. Dersom ansatte er delvis permittert, arbeider de ansatte kortere dager eller færre dager. Du skal kun betale lønn for den tiden de jobber. Når ansatte er helt permittert, skal du ikke utbetale lønn.

Når ansatte permitteres, fordeles kostnadene mellom bedriften og staten. Bedriften betaler den ansatte lønn de 15 første dagene. Denne lønnsplikten kalles arbeidsgiverperiode 1. Deretter kan den ansatte ha rett til dagpenger. Dagpengene sikrer inntekt, men er ikke like mye som vanlig lønn.

Kan jeg endre permitteringsgraden?

Ja. Hvis du utvider permitteringsgraden må du vurdere om du etter gjeldende avtaler må gi et nytt permitteringsvarsel der du oppgir ny permitteringsgrad. Du trenger ikke betale ny lønnsplikt hvis du endrer permitteringsgraden.

Kan jeg forlenge permitteringen?

Ja, det kan du. Men du kan bare forlenge innenfor maksimal permitteringsperiode på 26 eller 49 uker innenfor de siste 18 måneder. Ifølge Hovedavtalen LO NHO gjelder da vanlige permitteringsregler der du gir nytt permitteringsvarsel etter gjeldende varselfrist på minimum 14 dager (2 dager ved uforutsett hendelse). Hvis bedriften er bundet av andre avtaler kan det gjelde andre vilkår.

Kan jeg permittere ansatte som er sykmeldt?

Ja, du kan permittere ansatte selv om de er sykmeldt. Ditt ansvar for lønnsutbetaling opphører den dagen permitteringen starter. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden for sykepenger (de første 16 dagene). NAV overtar ansvaret fra permitteringstidspunktet og sørger for utbetalingen dersom den ansatte har rett til sykepenger.

Når NAV skal overta ansvaret for sykepenger, må du

 • sende en korrigert inntektsmelding til NAV
 • be den ansatte ettersende sykepengesøknaden til NAV fra Ditt sykefravær på nav.no

Hvis den ansatte allerede er 100% permittert og blir sykmeldt etter permitteringsdatoen, trenger du ikke sende inntektsopplysninger til NAV.

Kan jeg permittere en ansatt som får omsorgspenger?

Ja, det kan du gjøre. Du sender ut varsel om permittering på vanlig måte og du betaler lønn i arbeidsgiverperioden.

Kan også tilkallingsvikarer permitteres?

Tilkallingsvikarer/ringehjelper som ikke har krav på arbeid frem i tid i arbeidskontrakt/avtale, kan ikke permitteres. Du skal kun varsle tilkallingsvikarer som har oppdrag om permittering. Dersom tilkallingsvikaren ikke har oppdrag kan du bli bedt om å bekrefte mangel på oppdrag, slik at tilkallingsvikaren kan legge denne bekreftelsen ved søknad om dagpenger.

Har tilkallingsvikaren avtale om å jobbe i en periode og rammes av permitteringen, skal du varsle vikaren på vanlig måte. Permitteringen gjelder kun så lenge den avtalte vikarjobben varer. Det vil si siste dagen for det avtalte oppdraget.

Kan den ansatte ta ferie under permittering?

Ferie avvikles som normalt og teller ikke som permitteringstid.

Ferieloven gjelder når den ansatte er permittert. Innenfor ferielovens bestemmelser kan du pålegge den ansatte å avvikle ferie i permitteringstiden.

Hvordan kan jeg være sikker på at permitteringen er gyldig, og at de ansatte får pengene sine?

Du kan permittere dersom virksomheten din reduseres eller stanses i en periode. Dette går fram av Hovedavtalen LO NHO.

Vi tar stilling til om permitteringen gir rett til dagpenger når vi behandler søknaden. Det vil si at vi vurderer om permitteringen skyldes at bedriften har redusert eller stanset virksomheten på grunn av forhold du ikke har hatt mulighet til å påvirke.

Kan jeg trekke eller utsette permitteringen før den er iverksatt?

Ja, du kan trekke varselet om permittering når som helst før permitteringen starter. Du trenger bare gi beskjed til dine ansatte.

Hvis du skal utsette permitteringen sier NHO i sine kommentarer til Hovedavtalen LO NHO § 7-3 at du må utsette til en ny gitt dato og informere den ansatte så raskt som mulig. Hvis denne datoen er lenger enn fire uker frem i tid bør du gi et nytt permitteringsvarsel. Hvis bedriften er bundet av andre avtaler kan det gjelde andre vilkår.

Kan jeg permittere mine ansatte i forbindelse med streik?

Det er egne regler for permitteringsvarsel og lønnsplikt ved streik.

Hvor lenge kan jeg ha ansatte permittert før lønnsplikten gjeninntrer?

Du kan bruke vår permitteringskalkulator for å beregne når lønnsplikten gjeninntrer.

Fant du ikke det du lette etter?

Chat med NAV om permittering

;