Nyttig å vite

Sist oppdatert 13.10.2021

Omstilling

Hva kan NAV bistå med i en omstillings- eller nedbemanningssituasjon?

NAV kan sammen med virksomheten bidra til at overtallige kommer raskere i arbeid. Derfor er det viktig at NAV kommer med i prosessen så tidlig som mulig. Som arbeidsgiver kan du kontakte NAV her.

Les mer om hvordan NAV kan hjelpe arbeidstakere.

Hvis nedbemanningssituasjonen er midlertidig, skal du permittere.

Støttetiltak for arbeidsgiver utenfor NAV

Fylkeskommunen har tiltak som bedriftsintern opplæring (BIO) som kan gis til opplæring av bedriftens ansatte ved større omstillinger.

Oppsigelse

Informer NAV så tidlig som mulig

En arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelser skal så tidlig som mulig gi melding om oppsigelsen til NAV. Vi ønsker også at du gir melding dersom det er færre enn 10 berørte arbeidstakere i din bedrift.

Meldeplikten skal sikre at NAV kan bistå virksomheten og de berørte arbeidstakerne.

Når vi har mottatt meldingen, tar vi som hovedregel kontakt med virksomheten for å avtale et møte med ledelsen og tillitsvalgte.

Formål

Formålet er å avklare situasjonen og diskutere mulige løsninger. Vi vil også informere om hva slags bistand vi kan gi ansatte som er oppsagt eller permittert. NAV og virksomheten skal også avtale videre samhandling.

Med masseoppsigelser menes at minst 10 arbeidstakere blir sagt opp innenfor et tidsrom på 30 dager. Når en arbeidsgiver planlegger masseoppsigelser, vil den tidligst tre i kraft 30 dager etter at NAV har fått melding.

Arbeidsgiver skal gi tilsvarende melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent i mer enn fire uker.

Se arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2 for mer om arbeidsgivers meldeplikt ved oppsigelser og permitteringer.

Har du spørsmål om oppsigelsesprosessen, kan du kontakte din arbeidsgiverorganisasjon eller Arbeidstilsynet.